تصاویر/بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از روستای گلزار پایین

بازدید معاونت عمرانی وزارت کشور دکتر جمالی نژاد،نماینده محترم مجلس جناب مهندس بشیری فرماندار محترم، مهندس فکری بخشدار محترم بخش مرکزی و معاونت های فرمانداری و دیگر مسئولین شهرستان از واحد تولیدی مهندس خادم حسینی و نمایشگاه های سطح روستای گلزار پایین