حمایت از مشاغل خرد خانگی در قالب طرح سحاب

اهالی محترم روستا گلزار پائین به اطلاع می رساند
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قالب طرح سحاب در نظر دارد نسبت به حمایت از مشاغل خرد خانگی تسهیلاتی خود اشتغالی ارائه نماید لذا افراد واجد شرایط جهت کسب اطلاع بیشتر به دفتر دهیاری گلزار پائین مراجعه نمایند.